Algemene voorwaarden

Definities:  
1. Contractant: Iedere natuurlijke persoon met wie Kidz Support een Overeenkomst sluit:      ouders / verzorgers van Cliënt.
2. Cliënt: Iedere natuurlijke persoon welke voor diensten van Kidz Support wordt ingeschreven, waarbij aangetekend dat Cliënt en Contractant ook dezelfde kunnen zijn.
3. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Kidz Support en Contractant tot stand komt.
4. Kosten: De volgens het Overzicht Tarieven geldende maandelijkse kosten voor met Cliënt en/of Contractant overeengekomen diensten zoals gecommuniceerd over de telefoon of bij het intake gesprek.
5. Overzicht: Het op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst met Kidz Support geldende Overzicht van prijzen en diensten.
6. Totstandkoming van de Overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand door mondelinge afspraak op het intakegesprek (telefonisch of in persoon), door ondertekening van de overeenkomst en/of bovendien door betaling van de eerste factuur.
7. De duur van de Overeenkomst: De Overeenkomst wordt aangegaan voor de volledige looptijd van het handelingsplan/ de getekende Overeenkomst. Opzegging van de Overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling met een opzegtermijn van 1 maand.

Algemeen:
1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren, en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig gearchiveerd en worden niet (zonder overleg met de Contractant) aan derden verstrekt.
3. Contractant en Cliënt hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
4. Door de Cliënt in vertrouwen aan Kidz Support vertelde feiten zijn, indien de Cliënt dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor ouders, tenzij Kidz Support dit tegen het belang van de cliënt acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de Cliënt, of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van Kidz Support.
5. Alle door Kidz Support geleverde materialen, werkopdrachten, documenten etc. blijven intellectueel eigendom van Kidz Support. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan.
6. De openingstijd van Kidz Support is maandag t/m vrijdag van 8.00 – 19.00 uur. Kidz Support behoudt zich het recht om deze openingstijd te wijzigen.
7. Kidz Support is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan de praktijk of aan de school.
8. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Kidz Support volledig afhankelijk van de medewerking van de Cliënt. Als de Cliënt niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan Kidz Support hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden
9. Kidz Support biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Kidz Support verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de afgenomen diensten.

Begeleiding:
• In geval van verhindering of ziekte zal de Contractant hiervan uiterlijk 24 uur van tevoren kennis moeten geven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
• Mochten er op school lessen uitvallen dient de Contractant ons hiervan uiterlijk 12 uur op de hoogte te stellen. Het is niet de taak van de school of de betreffende leerkracht van de school.

1. Een leerling kan bij aanhoudend storend gedrag geschorst worden. Het moet gaan om specifiek benoemd, aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag.

De procedure is als volgt:
1. De Cliënt krijgt een eerste duidelijke waarschuwing;
2. Als het gedrag voortduurt, krijgt de leerling een tweede waarschuwing en worden de ouders ingelicht.
3. Als het gedrag nog voortduurt, wordt de Cliënt voor die dag naar huis gestuurd en wordt er met de ouders geëvalueerd (de factuur loopt dan gewoon door tot het moment van evaluatie, waarna besloten wordt of de begeleiding – en dus de Overeenkomst, voortgezet wordt of niet).

2. Kidz Support is gesloten tijdens de reguliere vakanties (m.u.v. de zomer privé-lessen tijdens de zomervakantie) en op feestdagen. Begeleiding tijdens de vakanties kan bij uitzondering, altijd na overleg met Kidz Support.
3. Tijdstip van begeleiding wordt altijd in overleg met de leerling en Contractant vastgesteld.
4. Begeleiding in het weekend is bij uitzondering mogelijk, na overleg met de leerling en Contractant.
5. De Contractant / Cliënt dient op tijd aanwezig te zijn voor de begeleiding. De begeleidingsduur is een uur en komt ten einde op de afgesproken tijd, mits anders afgesproken. Gemiste begeleidingstijd door te laat komen, kan niet worden ingehaald.
6. Het verzetten van een afspraak kan alleen na overleg.
7. Er is geen minimale afname van begeleiding, het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van het vastgestelde probleem; remedial teaching is maatwerk.

Tarieven:
1. De Contractant is aan Kidz Support de tarieven verschuldigd zoals bevestigd bij het intakegesprek en zoals geldend bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Op deze RT bedragen is geen BTW van toepassing, onderwijs is hiervan vrijgesteld.
2. Kidz Support is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal 1 maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. ( Laatste wijziging in 2007)
3. Aan het eind van elke maand wordt de factuur verstuurd. Alle diensten die in die afgelopen maand zijn verleend, worden opgenomen in die factuur. De betalingstermijn is 8 dagen na dagtekening van de factuur. Door het overschrijden van de betalingstermijn is de Contractant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Kidz Support op de Contractant direct opeisbaar. Kidz Support is dan gerechtigd de Cliënt te weigeren.
4. Bij een eventuele tweede herinnering op de factuur, wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
5. Indien de Contractant jegens Kidz Support in verzuim is, kan Kidz Support de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in rekening brengen.
6. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan Kidz Support kenbaar te worden gemaakt, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. Goedkeuring Bij goedkeuring van de begeleidingsovereenkomst gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Kidz Support en hoeft u niet te reageren. Eventuele bezwaren dient u schriftelijk binnen 14 dagen in te dienen bij Kidz Support.

Wimmy Hoogland, Kidz Support.
Plaats: Loosdrecht
Datum:  01-01-2024

Delen

© KidzSupport