AVG

Privacyverklaring, Disclaimer & Copyright

1. Privacyverklaring onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG versterkt de rechten van personen in de Europese Unie (EU) om controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen en verplicht organisaties om hun maatregelen op het gebied van privacy en gegevensbescherming te vergroten en aan te scherpen.


Gegevens van KidzSupport praktijk & EHBH huiswerkschool als verwerkingsverantwoordelijke
Naam en contactgegevens
Kidzsupport Praktijk voor Remedial Teaching & Coaching & EHBH Huiswerkbegeleiding, Schakel 47, 1231 SV Loosdrecht. info@kidzsupport.nl, www.kidzsupport.nl

Eigenaar, uitvoerend en bevoegd Remedial Teacher/ Coach, Wimmy Hoogland

Toestemming ouder/verzorger voor het verwerken van persoonsgegevens
Voor de verwerking van persoonlijke gegevens dient de ouder/verzorger zijn/haar toestemming te geven door het “Intakeformulier leerling” voor akkoord te tekenen. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden.

De huidige gegevensverwerking door Kidzsupport & EHBH 
• Een ouder/verzorger kan telefonisch of via mail een verzoek om informatie doen eventueel met persoonlijke gegevens omtrent de aard van het probleem van de leerling.
• Bij aanmelding van een leerling wordt door de Wimmy Hoogland een “Intakeformulier leerling” ingevuld met NAW-gegevens, contactgegevens van de leerling en de school, gezinssituatie en loopbaan basisschool.
• Rapporten en/of onderzoeken van Kidzsupport & EHBH Praktijk, andere zorgverleners of van de basisschool/Voortgezet Onderwijs.
• Informatie uitwisseling zowel digitaal als schriftelijk tussen de praktijk en ouders/leerling/basisschool/zorgverleners.
• Het op papier bijhouden van ondernomen activiteiten tijdens de begeleidingssessies.
• Het opstellen van nota’s voor de begeleiding.
 
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Kidzsupport & EHBH zich aan de relevante wetgeving.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor:
a. Remedial Teaching 
Het verlenen van individuele hulp bij achterstanden en problemen op het gebied van lezen, spelling, taal en rekenen. De begeleiding richt zich voornamelijk op de leerstof van de Basisschool  Ook leerlingen in het VO of MBO met achterstanden of hiaten die betrekking hebben op deze leerstof worden door Kidzsupport & EHBH begeleid. CoachingHet verlenen van individuele hulp bij concentratie, motivatie, faalangst, beter leren, stress, zelfvertrouwen, veerkracht en mindset.
b. Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen.
c. Het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers, school, andere   zorgverleners en leerlingen. 
d. Het berekenen, vastleggen en innen van kosten van de remedial teaching, huiswerkbegeleiding en coaching sessies. 

Bescherming van data digitaal en op papier
Gegevens op papier worden bewaard in een dossier per leerling en op jaartal bewaard in een gesloten omgeving.De opslag van digitale gegevens op een harde schijf worden beschermd door het continue updaten van de software, een firewall, het virusprogramma van de provider en een virusprogramma van een externe leverancier. Daarnaast is de toegang tot de gegevens beveiligd met een wachtwoord.
Er worden alleen gegevens uitgewisseld met derden (bijvoorbeeld andere zorgaanbieders) indien de ouder/verzorger daar expliciet toestemming voor heeft verleend. Voor commerciële doeleinden worden de gegevens nooit gedeeld of gebruikt. 

De bewaartermijnen onder de AVG
Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.Zowel digitaal als op papier worden de gegevens vernietigd nadat de leerling zijn of haar basisschoolcarrière beëindigd heeft en de praktijk heeft verlaten vermeerderd met een jaar(brugklas) in het voortgezet onderwijs. Deze termijn wordt aangehouden om eventueel op een later tijdstip de informatie te kunnen raadplegen of verstrekken gedurende zijn of haar verblijf op de basisschool en voortgezet onderwijs nadat de leerling de praktijk reeds heeft verlaten.
Persoonsgegevens van leerlingen die de praktijk bezoeken terwijl ze leerling zijn op het voortgezet onderwijs worden een jaar na het verlaten van de praktijk vernietigd.

Transparantie
Een ouder/verzorger heeft het recht op inzage, rectificatie, ontvangst en overdracht aan derden in en van de persoonsgegevens. Ook heeft de ouder/verzorger het recht de persoonsgegevens te laten wissen indien de leerling de praktijk niet meer bezoekt. Dit alles tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen.
Een ouder/verzorger heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe voldoet Kidzsupport & EHBH zich aan de verantwoordingsplicht?
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan een aantal verplichte 
maatregelen genoemd waarmee men aan de verantwoordingsplicht dient te voldoen.
De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:
• Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten.
• Het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden.
• Het aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking wanneer u voor een verwerking toestemming nodig heeft.
• Het ICT-beveiligingsbeleid.

Het register van verwerkingsactiviteiten
Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens welke Kidzsupport & EHBH verwerkt. Als de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) daar om vraagt, moet het register direct beschikbaar zijn.
Verplichte informatie in het register:
• De naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke(n).
• De doeleinden waarvoor Kidzsupport & EHBH  de persoonsgegevens verwerkt.
• Een beschrijving van de categorieën van personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
• Een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens.
• Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de gegevens te beveiligen.
• De bewaartermijnen en de criteria voor het bepalen van die termijn
• Elk beveiligingsincident en datalek dient geregistreerd en gemeld te worden, tenzij er geen risico is voor de vrijheden en rechten van de individuen.

2. Disclaimer
Alhoewel  Kidzsupport & EHBH
bij  de  vervaardiging  en  samenstelling  van  deze  website  en  de inhoud  daarvan  de  grootst  mogelijke  zorgvuldigheid  in  acht  heeft  genomen  sluit  zij  alle aansprakelijkheid  uit  voor  enigerlei  directe  of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Wij  kunnen niet garanderen  dat  de  informatie  op  de  site  te  allen  tijde  volledig of juist is.  Kidzsupport & EHBH  aanvaardt  evenzeer  geen  enkele verantwoordelijkheid  voor  beslissingen, welke  op  basis  van  deze  informatie  door  de bezoeker  van  deze  website  en/of  door  derden wordt genomen. 

De Kidzsupport & EHBH 
site  bevat  verwijzingen  of  hyperlinks  naar  andere  sites  die  buiten  het  domein  van Kidzsupport & EHBH  liggen.  Deze  zijn  opgenomen  ter informatie  van  de  gebruikers  en  te  goeder  trouw  geselecteerd  voor  de  doelgroepen  van  Kidzsupport & EHBH.  Kidzsupport & EHBH is  niet  verantwoordelijk  voor  de inhoud  of  beschikbaarheid  van  deze  sites  of  bronnen.  Kidzsupport & EHBH geeft  geen  garantie  noch  aanvaardt  zij  enigerlei  aansprakelijkheid  met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.   

3. Copyright 
Deze  website  bevat  veel  elementen  waarop  intellectuele  eigendomsrechten  van  
Kidzsupport & EHBH en  van  derden  rusten.  Te  denken  is  onder  andere aan:  logo's,  tekst,  beeld,  geluid,  programmatuur,  tekeningen,  animaties,  foto's  en  
grafische  vormgeving  van  de  site.  Mede  om  de belangen  van  Kidzsupport & EHBH  en  die  van  derden  te  beschermen  is  de  inhoud  van  deze  site  alleen  bestemd  
voor  persoonlijk  informatief,  niet-commercieel,  gebruik.  Het  is  de  gebruiker  niet  toegestaan  de  inhoud  van  de  site  te  vermenigvuldigen,  door  te  sturen,  distribueren, verspreiden  of  tegen  vergoeding  beschikbaar  te  stellen  aan  derden,  behalve  voor  zover  strikt  noodzakelijk  is  voor  het  raadplegen  van de website. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kidzsupport & EHBH. 


privacyverklaring 2020     disclaimer     design & copyright Kidzsupport & EHBH

Delen

© KidzSupport